• Stadgar

 • Stadgar

Firma

Föreningens namn är Concorde Motorhome Association Sweden ek. för. i kortform (CMAS)

Värdegrund

CMAS är religiöst och partipolitiskt obundet.

Ändamål och Verksamhet

Föreningen utgör ett nationellt samarbets- och samverkansorgan för ägare till Concorde husbilar.
Föreningen samverkar/samarbetar med internationella motsvarande klubbar för Concorde husbilar.
Föreningen verkar för aktivt husbilsliv för sina medlemmar.
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intressen genom att verka för ekonomiska och tekniska lösningar rörande husbilsägandet på sätt som gynnar medlemmarna.
Föreningen skall genom styrelsen eller särskilt etablerade arbetsgrupper hantera uppkommande medlemsönskemål rörande förhållanden mellan medlemmar och relevanta leverantörer.
Föreningen bedriver även annan med uppdraget sammanhängande och förenlig verksamhet.

Styrelsens säte och föreningens verksamhetsområde

Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Uddevalla kommun.
Hela Sverige utgör verksamhetsområde för föreningen.

Medlemskap

Till medlem kan antas ägare av Concorde husbil, om sökanden kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål.

Till associerad medlem, utan rösträtt, kan väljas representant eller företag/organisation som står bakom § 3 om Ändamål och Verksamhet, inriktning och i övrigt tillför föreningen ett mervärde.

Ansökan om medlemskap görs skriftligt till föreningen på av föreningen tillhandahållet formulär.
Ansökan om inträde prövas av styrelsen.

Medlems åliggande

Varje medlem är skyldig att betala de stadgeenliga och av föreningsstämman fastställda insatserna och avgifterna samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

Insats

Medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp om lägst 100 och högst 1 000 SEK. Insatsen skall betalas till föreningens konto inom två veckor efter anmodan från styrelsen

Årsavgift

Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift som beslutas av föreningsstämma.

Övriga avgifter

Föreningen har rätt att fortlöpande ta ut serviceavgift. Föreningen får debitera medlemmarna andra avgifter som ersättning för beställd/avropad tjänst.

Uppsägning av medlemskap och uteslutning

Ett medlemskap i föreningen får sägas upp tidigast ett år efter inträdet. Uppsägning skall göras skriftligen till styrelsen.
En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman för avgörande genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.

Avgång

Avgång ur föreningen sker alltid vid slutet av ett räkenskapsår.
En uppsägning av medlemskapet skall ha kommit styrelsen tillhanda senast 3 månader före räkenskapsårets slut för att avgången skall ske vid utgången av samma år. Annars sker avgången först vid slutet av nästa räkenskapsår. Sker avgång på grund av uteslutning skall styrelsens respektive föreningsstämmans beslut vara fattat minst 1 månad före räkenskapsårets slut.
En insats återbetalas först 1 år efter medlems avgång. Det belopp som återbetalas beräknas enligt 4 kap. 1 § lagen om ekonomiska föreningar.

Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter, med lägst noll och högst fem suppleanter. Som ledamot i styrelsen kan väljas företrädare för icke-medlem. Dock skall majoriteten av styrelsens ledamöter komma från medlemsorganisation.

Ordförande väljs av föreningsstämman på ett (1) år, dvs fram till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls påföljande räkenskapsår, medan övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman på två (2) år, dvs fram till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls andra räkenskapsåret efter valet, fast växelvis så att ungefär halva styrelsen väljs varje år.

Förutom ordföranden konstituerar styrelsen sig själv.

Styrelsesuppleanter tjänstgör i vald ordning men har alltid rätt att närvara vid styrelsemöte.

Styrelsens sammanträden ska protokollföras och justeras av mötesordförande och justeringsman.

Firmateckning

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av dem styrelsen utser.

Revisorer

Föreningsstämman skall årligen välja två revisorer och en revisorssuppleant för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.

Årsredovisning

Styrelsen ska lämna årsredovisningshandlingarna till revisorerna senast två månader före ordinarie föreningsstämma.

Ordinarie Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma skall hållas före juni månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

 • Val av ordförande samt protokollförare vid stämman.
 • Godkännande av röstlängden.
 • Val av två justeringspersoner.
 • Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 • Fastställande av dagordningen.
 • Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisions-berättelsen.
 • Beslut om fastställande av balans-, och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 • Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 • Fråga om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 • Budget.
 • Årsavgift och eventuellt andra avgifter.
 • Beslut om av styrelsen väckta förslag.
 • Behandling av motioner inkomna i stadgeenlig ordning.
 • Beslut om antalet styrelseledamöter.
 • Val av ordförande för ett (1) år.
 • Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 • Val av revisorer och revisorssuppleant.
 • Val av valberedning, skall bestå av minst tre personer, varav en skall vara sammankallande, samt en suppleant.
 • Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar.

Motioner till ordinarie föreningsstämma skall vara inlämnade senast den 31 januari.

Extra Föreningsstämma

Extra föreningsstämma skall utlysas av styrelsen då det behövs och då det, för behandling uppgivet ärende, skriftligen begärs av revisor eller minst en tiondel (1/10) av föreningens medlemmar.
Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.

Rösträtt

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst.
Medlem väljer själv vilken annan representant som får rösta via fullmakt.Fullmakt ska vara skriftlig och gäller endast för en stämma åt gången. Fullmaktshavare för utöver egen röst endast företräda ytterligare en (1) medlem.

Kallelse och Andra Meddelanden

Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen via e-post eller brev med posten.
Kallelse ska ske tidigast fem veckor och senast tre veckor före ordinarie föreningsstämma samt senast en vecka före extra föreningsstämma.
Revisor skall genast underrättas om kallelse.
Andra meddelanden till medlemmarna lämnas med e-post.

Vinstfördelning

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning och/eller fonderas för särskilt ändamål och/eller utdelas till medlemmarna som återbäring i förhållande till deras omsättning med föreningen (erlagda serviceavgifter).

Upplösning

Vid föreningens upplösning ska föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda medlemsinsatser enligt §7.

Stadgeändring

Stadgeändring skall tas på två separata föreningsstämmor, antingen två på varandra följande ordinarie föreningsstämmor, eller där den ena är en särskilt kallad föreningsstämma. Sådan extra föreningsstämma får inte läggas närmare ordinarie föreningsstämma än 4 veckor. I övrigt skall stadgeändring ske i enlighet med lagen om ekonomiska föreningar.

Övrigt

Beträffande förhållandena i övrigt finns bestämmelser i lagen om ekonomiska föreningar.

Att dessa stadgar antagits vid föreningens konstituerande möte 2019-08-24 intygas.